carrera-servo 1:60
feldstapfe 1
Frastanz
Feldkirch
Vorarlberg
6820 Frastanz